Το έργο CSPDI

Ενότητες εργασίας

 • Μερικές εκκενώσεις (“partial discharges”) ονομάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις περιορισμένης έκτασης ανάπτυξης που συμβαίνουν εντός διηλεκτρικού μέσου (ιονισμός του μέσου) σε περιοχές υψηλής ηλεκτρικής πεδιακής έντασης. Στο πλαίσιο του έργου CSPDI θα αναπτυχθεί λογισμικό προσομοίωσης που θα συμβάλει στη βέλτιστη σχεδίαση προϊόντων μέσης και υψηλής τάσης προσφέροντας τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της εμφάνισης μερικών εκκενώσεων και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κόστους και χρόνου των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών για την πιστοποίηση των προϊόντων και την αποφυγή ενδεχόμενης υπερδιαστασιολόγησής τους.

Το έργο CSPDI περιλαμβάνει πέντε ενότητες εργασίας:

 • Ενότητα Εργασίας 1. Πειραματική διερεύνηση και μοντελοποίηση μερικών εκκενώσεων
  Βιβλιογραφική επισκόπηση των χαρακτηριστικών έναυσης μερικών εκκενώσεων, σχεδίαση και κατασκευή πειραματικής διάταξης, διεξαγωγή πειραμάτων, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανάπτυξη μοντέλων έναυσης μερικών εκκενώσεων.
 
 • Ενότητα Εργασίας 2. Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης μερικών εκκενώσεων
  Σχεδίαση του λογισμικού προσομοίωσης, καθορισμός των απαιτήσεων του συστήματος, των προδιαγραφών και των απαραίτητων διεπαφών και των υποσυστημάτων του λογισμικού.

   

   

 • Ενότητα Εργασίας 3. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση λογισμικού
  Δημιουργία μεθοδολογίας πιλοτικών δοκιμών και αξιολόγησης του λογισμικού, πιλοτικές δοκιμές (“use case testing”) και εξωτερική αξιολόγηση του λογισμικού (“beta users”) με στόχο τη βελτίωσή του.

   

   

 • Ενότητα Εργασίας 4. Εμπορική διάθεση & προώθηση λογισμικού
  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις με στόχο την εμπορική προώθηση του λογισμικού, την ανάπτυξη του δικτύου πελατών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

   

   

 • Ενότητα Εργασίας 5. Μελέτη σκοπιμότητας και αξιοποίηση αποτελεσμάτων
  Διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών, καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διαφόρων πτυχών του έργου.

   

Σύμφωνα με τις ενότητες εργασίας οι στόχοι του έργου CSPDI διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ερευνητικοί (ΕΣ) και προσανατολισμένοι στον χρήστη (ΠΧΣ). Προβλέπονται τρεις κύκλοι ανατροφοδότησης: το αποτέλεσμα κάθε κύκλου ανανεώνει τις απαιτήσεις των χρηστών και τροφοδοτεί με αυτές τον επόμενο:

κύκλοι ανατροφοδότησης του έργου CSPDI

Τα χαρακτηριστικά των μερικών εκκενώσεων εξαρτώνται, λόγω των φυσικών
μηχανισμών που τις διέπουν, από τη φύση και τις συνθήκες του
διηλεκτρικού μέσου, καθώς και τη χρονική και χωρική μεταβολή της
ηλεκτρικής πεδιακής έντασης γύρω από τα στοιχεία υψηλού δυναμικού.
Επομένως, η πειραματική διερεύνηση των μερικών
εκκενώσεων θα λαμβάνει υπόψη ως παραμέτρους επίδρασης τη μορφολογία του
διακένου, το διηλεκτρικό μέσο, καθώς και τα χαρακτηριστικά της
εφαρμοζόμενης τάσης (είδος, πλάτος, πολικότητα).

Η μοντελοποίηση των μερικών εκκενώσεων θα γίνει στη
βάση της θεώρησης της ανάπτυξης μιας ισοδύναμης ηλεκτρονικής στιβάδας
στον αέρα, καθώς και σε επιφάνειες διαφόρων διηλεκτρικών υλικών. Υπό
εφαρμοζόμενη τάση θετικής πολικότητας η στιβάδα αναπτύσσεται κινούμενη
προς το στοιχείο υψηλού δυναμικού ενώ υπό εφαρμοζόμενη τάση αρνητικής
πολικότητας απομακρύνεται από αυτό. Η έναυση των μερικών εκκενώσεων
μπορεί να συμβεί υπό τη μορφή αίγλης (“glow inception”) ή υπό τη μορφή
νηματίου (“streamer inception”), εξετάζοντας τα αντίστοιχα κριτήρια
έναυσης.

Η ανάπτυξη του λογισμικού προσομοίωσης δομείται λαμβάνοντας υπόψη δύο άξονες:

 • το προφίλ του χρήστη (“customer profile”) και
 • την αξία που προσφέρει το λογισμικό (“value proposition”).

Το λογισμικό θα αναπτυχθεί με στόχο την ικανοποίηση των βασικών
αναγκών του χρήστη στη βάση διαγραμμάτων σεναρίων χρήσης (“use case
diagrams”), τα οποία αναπαριστούν την αλληλεπίδρασης του χρήστη με το
λογισμικό.

Συμβολή

Το λογισμικό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου CSPDI πρόκειται να συμβάλει στη βέλτιστη σχεδίαση προϊόντων μέσης και υψηλής τάσης, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της εμφάνισης μερικών εκκενώσεων και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κόστους και χρόνου των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών για την πιστοποίηση των προϊόντων και την αποφυγή ενδεχόμενης υπερδιαστασιολόγησής τους. Το έργο συνεισφέρει στη βελτίωση της αξιοπιστίας λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης των στοιχείων εξοπλισμού, επομένως και στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων λόγω περιορισμού των απρογραμμάτιστων διακοπών. Ακόμη, πρόκειται να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μείωσης των απωλειών ενέργειας λόγω μερικών εκκενώσεων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης τόσο των υλικών όσο και των εργαστηριακών δοκιμών που απαιτούνται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Τέλος, μέσω της ανάπτυξης του λογισμικού προσομοίωσης μερικών εκκενώσεων διευρύνεται η επιστημονική και τεχνολογική γνώση στο αντικείμενο των ηλεκτρικών εκκενώσεων με έμφαση στις μερικές εκκενώσεις, με πολλαπλούς τομείς εφαρμογής και αποδέκτες.