Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σήμα του ΕΠΑνΕΚ
Σήμα του ΕΣΠΑ

Λογισμικό προσομοίωσης Μερικών Εκκενώσεων
για τη σχεδίαση βιομηχανικών εφαρμογών Μέσης και Υψηλής Τάσης

Συσκευή βιομηχανικών εφαρμογών Μέσης και Υψηλής τάσης
Εξομοίωση συσκευής βιομηχανικών εφαρμογών

Βασικό στόχο του έργου CSPDI αποτελεί η ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού προσομοίωσης Μερικών Εκκενώσεων για τη βέλτιστη σχεδίαση στοιχείων εξοπλισμού και λοιπών βιομηχανικών εφαρμογών Μέσης και Υψηλής τάσης. Το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της εμφάνισης μερικών εκκενώσεων και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κόστους και χρόνου των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών για την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος και την αποφυγή ενδεχόμενης υπερδιαστασιολόγησής του.

Μέσω της διεξαγωγής συστηματικών εργαστηριακών πειραμάτων θα αναπτυχθούν γενικευμένα μοντέλα έναυσης Μερικών Εκκενώσεων στη βάση των φυσικών μηχανισμών που τις διέπουν. Τα γενικευμένα μοντέλα έναυσης θα ενσωματωθούν σε λογισμικό προσομοίωσης Μερικών Εκκενώσεων όπου θα λαμβάνεται υπόψη παράλληλα, μέσω τρισδιάστατης προσομοίωσης με τη χρήση προσαρμοσμένου επιλύτη, η χωρική και χρονική μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου. Το λογισμικό θα χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, ευχρηστία, ταχύτητα επίλυσης και φιλική προς το χρήστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Το έργο CSPDI υλοποιείται από την σύμπραξη της Fieldscale ΙΚΕ και του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ.

Η χρηματοδότηση του έργου CSPDI εντάσσεται στην Παρέμβαση (II) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.